Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě, jehož provozovatelem je Food & Beauty World spol. s r.o., místem podnikání 735 35 Horní Suchá, Černá cesta 919, IČO: 28617444. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dále jen "provozovatel") a kupujícího (dále jen "zákazník").

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Zákazník si vybere zboží jeho vyhledáním v katalogu zboží a jeho zahrnutím do elektronické (závazné) objednávky včetně požadovaného množství. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění dalších veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí zákazníkem.
 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s tímto nákupním řádem i reklamačním řádem.
 • V případě, že se jedná o objednávku zboží s upozorněním "Starší 18-ti let", zákazník stvrzuje, že tuto podmínku splňuje a je osobou oprávněnou k nákupu zboží. Tato skutečnost může být ověřena při dodání zboží.
 • Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží zákazníkem v místě jeho dodání a jeho zaplacení.
 • Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená zákazníkem v registračním formuláři.

 

Práva a povinnosti provozovatele

 • Provozovatel se zavazuje vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na místo dodání v termínu stanoveném v katalogu zboží. Dodací lhůta objednaného zboží odpovídá vždy dodací lhůtě zboží s nejdelší dodací lhůtou, které se v dané objednávce vyskytuje. Pokud provozovatel nebude moci dodat zboží v takto stanovené dodací lhůtě, bude o tom zákazníka informovat nejpozději do dvou pracovních dnů od přijetí závazné objednávky a současně navrhne náhradní řešení.
 • se zavazuje vystavit ke každé objednávce dodací list a daňový doklad a předat je zákazníkovi společně se zbožím.
 • Provozovatel má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Provozovatel má právo odmítnout objednávku či její část, stane-li se plnění dle této objednávky či její části nemožným (z důvodu vyprodání zásob, atd.), za předpokladu, že se nedohodne se zákazníkem na novém plnění.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo vyřídit objednávky nejdříve pro velkoobchodní odběratele potom objednávky maloobchodní a z internetového obchodu.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část ohledně zboží, které se již nevyrábí či nedodává v době uskutečnění objednávky zákazníkem. V případě, že tato situace nastane, bude provozovatel zákazníka bezodkladně informovat a případně mu navrhne jiné plnění.
 • Zboží v internetovém obchodě se aktualizuje v určitém intervalu a proto může nastat situace, kdy rozdíl mezi stavem (množství, vyřazení produktu atd.) na internetovém obchodě a na skutečném skladě se liší, v tomto případě si prodejce vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část bez náhrady zákaznikovi. Může být nabídnuta alternativa, s tím ale musí zákazník souhlasit.
 • Provozovatel je povinen chránit získané údaje o zákazníkovi v souladu s podmínkami uvedenými v pravidlech ochrana osobních dat.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo kontaktovat zákazníka zhruba 10 dnů po nákupu, formou emailu s žádostí o vyplnění dotazníku pro službu "Ověřeno zákazníky" od portálu Heuréka.

 

Práva a povinnosti zákazníka

 • Zákazník je povinen uvést do registračního formuláře jméno a příjmení, popřípadě název firmy, správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno, a svoji emailovou adresu či telefon.
 • Zákazník nejpozději při převzetí objednaného zboží zaplatí celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník již srozuměn při vyplňování objednávky, ještě před jejím závazným potvrzením.
 • Zákazník má právo stornovat odeslanou objednávku nejpozději do dne dodání zboží.
 • Zákazník je povinen zajistit, aby nikdo neměl přístup k jeho přihlašovacímu jménu a heslu, které vyplnil při registraci. Porušení této povinnosti jde k tíži zákazníka.
 • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu zákazník dává provozovateli souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o zákazníkovi a o jeho nákupech.
 • Zákazník má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to provozovatele písemnou formou. Provozovatel se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o zákazníkovi z databáze vymazat.

 

Cena zboží a platební podmínky

 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • V hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Černá cesta 919/3, 735 35 Horní Suchá
 • V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
 • Bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay
 • V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 • Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

Reklamace

 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a právním řádem platným v ČR. Viz reklamační řád.

 

Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka

 • Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené a kompletní zboží včetně případné dokumentace či návodu, bez známek užívání nebo opotřebení poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum, kdy provozovateli dojde projev vůle zákazníka spočívající v odstoupení od smlouvy). Tento bod se netýka zboží upraveného podle přání nebo potřeb zákazníka (Výroba na zakázku apod.).
 • Odstoupí-li zákazník (spotřebitel) od smlouvy. zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od něho obdržel.
 • Po obdržení vráceného zboží provozovatel obratem bez zbytečného odkladu zákazníkovi nejpozději do 14 dnů vrátí zpět odpovídající částku zaplacené ceny zboží včetně nákladů na dodání způsobem, který si oba účastníci dohodnou.
 • Před případným vrácením zboží, prosíme zákazníky, aby kontaktovali pracovníky provozovatele na emailové adrese: obchod@mega-cukrovinky.cz.

 

Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky zákazník bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného či poštovného, uvedenou v katalogu internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.